KAARTJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT (pdf)

 1 §

yhdistyksen nimi on Kaartjärven suojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

 2 §

Yhdistyksen toimialue käsittää Kokemäenjoen vesistöön kuuluvan Kaartjärven lähiympäristöineen.

 3 §

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia vesiensuojelullisia tarkoitusperiä jäsenistönsä ja toimialueensa piirissä.

 4 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1)     pyrkii kokoamaan Kaartjärven vesiensuojelusta ja käytöstä kiinnostuneet yksityiset henkilöt ja yhteisöt keskitettyyn ja yhtenäiseen toimintaan järven sälyttämiseksi puhtaana ja kelvollisena virkistys- ja kalastuskäyttöön,

2)     kokoaa saatavissa olevia tietoja järven tilasta ja kaikista siihen vaikuttavista tekijöistä sekä teettää tutkimuksia em. seikkojen selvillesaamiseksi,

3)     harjoittaa sekä suullista että kirjallista valistus- ja neuvontatoimintaa järjestämällä kokouksia ja esitelmätilaisuuksia sekä edesauttamalla soveltuvan tietouden ja valistuksen levittämistä toimintapiirissään,

4)     tekee esityksiä epäkohtien poistamiseksi ja

5)     pyrkii ehkäisemään ristiriitojen syntymistä alueensa vesiensuojelua ja –hoitoa koskevissa kysymyksissä.

Yhdistys ylläpitää yhteyttä vesiensuojeluviranomaisiin ja Kokemäenjoen vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry:hyn.

 5 §

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla sen toimialueella asuva juridinen tai yksityinen henkilö ja toimialueen piirissä vaikuttava tai sijaitseva kalastuskunta, kalastushoitoyhtymä ja muunlainen oikeuskelpoinen yhteisö. Jäseneksi hyväksymisestä päättää johtokunta.

Kannattajajäseneksi johtokunta voi hyväksyä juridisen tai yksityisen henkilön, joka hyväksyy nämä säännöt ja suorittaa yhdistykselle vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun.

 6 §

Jäsen on velvollinen yhdistykseen liittyessään suorittamaan määrätyn liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun. Jäsenmaksun perusteena on perusmaksuyksikkö. Liittymismaksun suuruuden ja perusmaksuyksikön hinnan päättää yhdistyksen vuosikokous vuosittain.

Kannattajajäseniltä ei peritä liittymismaksua.

 7 §

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa vuosittain valittu puheenjohtaja sekä viisi (5) varsinaista ja viisi (5) varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa. Johtokunta valitsee yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

 8 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja yksin tai kaksi johtokunnan varsinaista jäsentä yhdessä tai yksi johtokunnan varsinainen jäsen yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 9 §

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on 1.1.-31.12. Tilit ja johtokunnan laatima vuosikertomus sekä muut yhdistyksen hallintaa ja toimintaa koskevat asiakirjat on jätettävä viimeistään yhdeksänkymmentä (90) päivää ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joiden tulee palauttaa ne johtokunnalle lausuntoineen viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen vuosikokousta.

 10 §

Yhdistys pitää vuosittain vähintään yhden varsinaisen kokouksen, joka on vuosikokous kesä-heinäkuun aikana. Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenellä niin monta ääntä kuin jäsen on asianomaisena vuonna maksanut yhdistykselle perusmaksuyksikköä, kuitenkin enintään yksi kymmenesosa (1/10) saapuvilla olevien edustajien yhteisestä äänimäärästä. Mikäli jäsenenä oleva yhteisö valitsee yhdistyksen kokoukseen useamman kuin yhden edustajan, jakaantuu jäsenen äänimäärä edustajien kesken ja heidän lukumääränsä mukaan.

 11 §

Yhdistyksen kokouksista, jotka kutsuu koolle johtokunta, on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää sitä ennen paikallisessa lehdessä. Jäsenen esittämä asia voi tulla yhdistyksen kokouksessa käsitellyksi, jos se on kirjallisesti ilmoitettu johtokunnalle neljätoista (14) päivää ennen kuin kokouskutsu on annettu.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa arpa.

 12 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)     Käsitellään johtokunnan laatiman vuosikertomus edelliseltä vuodelta, tilit ja tilintarkastajain lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

2)     Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tai muista toimenpiteistä, joihin yhdistyksen kuluneen vuoden hallinto ja siitä annettu kertomus saattavat antaa aihetta.

3)     Valitaan seuraavaa toimintavuotta varten yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja sekä muut johtokunnan jäsenet ja varajäsenet.

4)     Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan yhdistyksen seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.

5)     Määrätään seuraavan vuoden liittymismaksu ja perusmaksuyksikön hinta.

6)     Päätetään johtokunnan jäsenten, sihteerin, rahastonhoitajan ja tilintarkastajien mahdollisista palkkioista.

7)     Vahvistetaan seuraavaksi vuodeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio.

8)     Käsitellään hallituksen taikka jäsenen 11§:ssä säädetyllä tavalla mahdollisesti tekemät esitykset.

 13 §

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yhtä kymmenesosaa (1/10) yhdistyksen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä edustavat jäsenet sitä kirjallisesti johtokunnalta pyytävät ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

 14 §

Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, mutta hän on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun koko kuluvalta toimintavuodelta. Jos jäsen muistutuksesta huolimatta on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen eikä laiminlyöntiä ole pidettävä vähäisenä, tai on menettelyllään loukannut yhdistyksen tarkoitusperiä on johtokunnalla oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.

 15 §

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljellä olevat varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä lähellä olevaan tarkoitukseen.

 16 §

Yhdistyksellä on oikeus omistaa myös kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja toimintaansa varten.

 17 §

Muilta osin noudatetaan, mitä voimassaoleva laki yhdistyksistä määrää.